KVV

BARFmenu hert premium 1 kg

€ 5,75

BARFmenu hert premium 1 kg

BARFmenu kalkoen premium 1 kg

€ 5,75

BARFmenu kalkoen premium 1 kg

BARFmenu kip 1 kg

€ 4,75

BARFmenu kip 1 kg

BARFmenu kip kat 250 gram

€ 1,95

BARFmenu kip kat 250 gram

BARFmenu konijn 1 kg

€ 7,25

BARFmenu konijn 1 kg

BARFmenu konijn kat 250 gram

€ 2,55

BARFmenu konijn kat 250 gram

BARFmenu lam kat 250 gram

€ 2,20

BARFmenu lam kat 250 gram

BARFmenu lam premium 1 kg

€ 5,95

BARFmenu lam premium 1 kg

BARFmenu natuurlijk 1 kg

€ 4,75

BARFmenu natuurlijk 1 kg

BARFmenu natuurlijk kat 250 gram

€ 1,95

BARFmenu natuurlijk kat 250 gram

BARFmenu paard premium 1 kg

€ 6,25

BARFmenu paard premium 1 kg

BARFmenu pancreas 250 gram

€ 3,50

BARFmenu pancreas 250 gram

BARFmenu vis 1 kg

€ 5,25

BARFmenu vis 1 kg

BARFmenu vis kat 250 gram

€ 1,95

BARFmenu vis kat 250 gram

Bibi beefmix kat 1 kg

€ 5,75

Bibi beefmix kat 1 kg